Warunki użytkowania

Zawiadomienie o akceptacji
Materiały na tej stronie internetowej ("Strona") są dostarczane przez BITEC INC. i podmioty stowarzyszone ("Bitec") jako usługa dla klientów. Pobierając, przeglądając, kopiując, drukując lub w inny sposób korzystając z jakiejkolwiek części Witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie powinien pobierać, przeglądać, kopiować, drukować ani w inny sposób korzystać z jakiejkolwiek części Witryny. Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione w dowolnym momencie poprzez aktualizację niniejszej strony.
Prawa autorskie
Wszystkie materiały na tej stronie, w tym tekst, grafika, logo, ikony, obrazy oraz pliki audio lub wideo, są własnością BITEC lub jej dostawców treści i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Kompilacja wszystkich treści na tej stronie jest wyłączną własnością BITEC i jest również chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Użytkownik może pobierać, przeglądać, kopiować i drukować materiały zamieszczone na niniejszej Stronie wyłącznie do osobistego, informacyjnego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku, pod warunkiem, że nie usunie ani nie zmieni żadnego znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, ani żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności. Niezależnie od powyższego, użytkownik może pobierać, przeglądać, kopiować i drukować specyfikacje i szczegóły dotyczące produktów i systemów oferowanych przez BITEC w celu ich wykorzystania lub włączenia do specyfikacji i szczegółów opracowywanych dla projektu wykorzystującego te systemy lub produkty. Takie wykorzystanie podlega wyłączeniu gwarancji, ograniczeniu odpowiedzialności i innym warunkom zawartym w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, użytkownik nie może pobierać, przeglądać, kopiować, drukować, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, wyświetlać, publikować, przesyłać lub modyfikować jakiejkolwiek części Strony w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody BITEC (w tym poprzez tworzenie kopii lustrzanych jakiejkolwiek części Strony). BITEC może cofnąć dowolne z praw przyznanych w niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia, a prawa te wygasają automatycznie bez powiadomienia, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z niniejszych Warunków użytkowania. Po odwołaniu lub wygaśnięciu takich praw, użytkownik musi zniszczyć wszelkie cyfrowe lub drukowane kopie jakiejkolwiek części Witryny. Nieautoryzowane korzystanie z jakichkolwiek materiałów na tej Stronie może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych i inne prawa obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania, są zastrzeżone.
Znak towarowy
Znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane na tej stronie ("Znaki Towarowe") są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi Znakami Towarowymi BITEC. Żadna część niniejszej Strony nie może być interpretowana jako przyznanie (przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób) jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek Znaku Towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody BITEC lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która jest właścicielem Znaku Towarowego wyświetlanego na Stronie. BITEC i podmioty stowarzyszone nie roszczą sobie żadnych praw do Znaków Towarowych innych podmiotów, które mogą być wyświetlane na Stronie. W szczególności BITEC zabrania wykorzystywania jakiegokolwiek Znaku Towarowego jako łącza do niniejszej Strony lub jakiejkolwiek innej strony.
Linki do innych stron
Dla wygody użytkowników Witryna może zawierać łącza do witryn innych niż BITEC. BITEC nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść lub działanie stron innych niż BITEC, a link do strony innej niż BITEC nie oznacza, że BITEC popiera lub składa jakiekolwiek oświadczenia dotyczące tej strony, jej działania, jej treści, jej właściciela lub produktów lub usług jej właściciela.
Globalna dostępność i obowiązujące przepisy
Strona może zawierać odniesienia do produktów, usług lub programów BITEC, które nie są dostępne w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie mają na celu ogłaszania takich produktów, usług lub programów w kraju użytkownika. BITEC nie składa żadnych oświadczeń, że dostęp do Strony jest dozwolony zgodnie z prawem krajów innych niż USA, a dostęp do Strony jest zabroniony wszędzie tam, gdzie taki dostęp naruszałby lokalne prawo. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa regulujących jego dostęp do Strony. Korzystanie z Witryny i wszelkie roszczenia związane z Witryną lub jej zawartością podlegają prawu stanu Ohio, USA i prawu federalnemu USA, bez względu na przepisy kolizyjne.
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
Informacje zawarte na Stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Zarówno Strona, jak i produkty i usługi opisane na Stronie mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. BITEC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, wirusy lub inne kody wyłączające, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub inną własność w wyniku pobierania, przeglądania lub innego korzystania ze Strony lub jej zawartości, lub jakichkolwiek stron, do których Strona zawiera link, lub ich zawartości. WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ PREZENTOWANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, BITEC WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W ODNIESIENIU DO STRONY I KAŻDEJ STRONY, DO KTÓREJ STRONA ZAWIERA LINK.
Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU BITEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB MORALNE, ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY PONIESIONE W WYNIKU POBIERANIA, PRZEGLĄDANIA, KOPIOWANIA, DRUKOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA, MODYFIKOWANIA, POLEGANIA NA LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY, DO KTÓREJ WITRYNA ZAWIERA ŁĄCZE, W TYM WSZELKIE PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, OPÓŹNIENIA W PRACY LUB UTRATA DANYCH, ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB INNYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY SĄ DOCHODZONE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB, A NAWET JEŚLI BITEC ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.